Media

Media

Zapraszamy na nasz kanał
www.youtube.com/channel/UCIAyGuB9w3OVrgkMOEgDHww

Znajdziesz na nim kazania z Nabożeństw oraz inne materiały.

 

Najnowsze filmy wideo:

 
List do Efezjan 4, 1-6 - pastor Dawid Kozioł

Kazanie wygłoszone w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Żywcu dnia 11 III 2018 przez pastora Zboru Dawida Kozioł.
List do Efezjan 4, 1-6
4:1 Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze,
4:2 Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, 4:3 Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju:
4:4 Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania;
4:5 Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;
4:6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

 

Fundament jedności - List do Efezjan 4, 1-16 - pastor Dawid Kozioł

Kazanie wygłoszone w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Żywcu dnia 25 II 2018 przez pastora Zboru Dawida Kozioł.
List do Efezjan 4, 1-16
4:1 Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze,
4:2 Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, 4:3 Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju:
4:4 Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania;
4:5 Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;
4:6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

...

Bogu niech będzie chwała - List do Efezjan 3, 20-21 i 4,1 - pastor Dawid Kozioł

Kazanie wygłoszone w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Żywcu dnia 11 II 2018 przez pastora Zboru Dawida Kozioł.
List do Efezjan 3, 20-21 i 4,1 
3:20 Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy,
3:21 Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
4:1 Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze

 

List do Efezjan 2, 21-22 - pastor Dawid Kozioł

Kazanie wygłoszone w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Żywcu dnia 12 XI 2017 przez pastora Zboru Dawida Kozioł.
List do Efezjan 2, 21-22 
2:21 Na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu,
2:21 Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.

 

ŹRÓDŁO SZCZĘŚCIA - PSALM 1 - Krzysztof Rutkowski

Kazanie wygłoszone w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Żywcu dnia 29 X 2017 przez Krzysztofa Rutkowskiego.
Psalm 1 
1:1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców,
1:2 Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą.
1:3 Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się.
1:4 Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi.
1:5 Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
1:6 Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

 

ATAK NA FUNDAMENT - PASTOR DAWID KOZIOŁ - List do EFEZJAN 2, 20

Kazanie wygłoszone w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Żywcu dnia 22 X 2017 przez pastora zboru Dawida Kozioł. List do Efezjan  2, 20 - "Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus".

 

Czym jest Zakon? - Sławomir Rutkowski - List do Rzymian 3, 9-20

Słowo wygłoszone w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Żywcu w dniu 15 X 2017 przez Sławomira Rutkowskiego. Kazanie z Listu do Rzymian 3, 9-20: "Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu."

 

Stabilny Fundament - nauczanie z Listu do Efezjan 2, 20 - pastor Dawid Kozioł

Kazanie wygłoszone w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Żywcu w dniu 08 X 2017 przez pastora zboru Dawida Kozioł. List do Efezjan 2, 20. "Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus."

 

List do Efezjan 2, 11-22 - pastor Dawid Kozioł

Kazanie wygłoszone w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Żywcu w dniu 01 X 2017 przez pastora zboru Dawida Kozioł.

List do Efezjan 2, 11-22

2:11 Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, 2:12 Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. 2:13 Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. 2:14 Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, 2:15 On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka 2:16 I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; 2:17 I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. 2:18 Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. 2:19 Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, 2:20 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, 2:21 Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, 2:22 Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.