Czy istnieje życie po śmierci?

Kto z nas nie zadawał sobie tego pytania? Wielu szuka przez lata nie znajdując satysfakcjonującej, pewnej odpowiedzi. Czy możemy być zatem pewni, że istnieje życie po śmierci?

Może jesteś jedną z tych osób, która poszukuje, a może przeciwnie, masz już swoje zdanie, wierzysz, że „nic tam nie ma”, bo przecież nikt „z stamtąd” nie przyszedł? Czy na pewno? My twierdzimy, że istnieje życie po śmierci, do którego tutaj, teraz powinniśmy się przygotować. Twierdzimy to na podstawie Pisma Świętego, oraz faktu, że ktoś jednak „stamtąd” przyszedł. Ten ktoś to Jezus Chrystus, który objawił nam, że „tam” istnieje rzeczywistość, choć teraz nie możemy jej poznać naszymi zmysłami. Chrystus nie tylko przyszedł, aby przekazać nam informacje o „tamtym świecie”, lecz przyszedł by do niego nas przygotować. Biblia mówi, że po śmierci odbędzie się sąd i zostaniemy na wieki potępieni lub na wieki będziemy żyć z Bogiem. 

Jeśli wierzysz, że „coś tam jest”, to naprawdę będziesz chciał przygotować się do wieczności, Pismo Święte mówi jak mamy to zrobić. Jako grzesznicy w żaden sposób nie możemy zasłużyć sobie na wieczność z Bogiem. Nauczanie jest wyraźne: zapłatą za grzech jest śmierć (Rzymian 6:23). Każdy grzech na wieki oddziela nas od Boga, ponieważ każdy grzech jest dowodem naszej grzeszności. Nie mogą pomóc Ci pieniądze, znajomości, dobre uczynki, twoja religijność. Będąc grzesznikiem zasługujesz na piekło, wieczny Boży gniew, miejsce gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów (Mateusza 13:42). Nie jest to jednak jedyne przeznaczenie jakie czeka nas po śmierci. Bóg w swojej łasce przygotował dla nas wybawienie od wiecznego potępienia, zbawienie, które jest poza nami, jest darem Boga dla nas, który przyjmujemy przez wiarę. Dlaczego Bóg może nam darować życie wieczne? Ponieważ Jego Syn, Jezus Chrystus w rzeczywistym czasie i miejscu zmarł na krzyżu Golgoty, wziąwszy na siebie karę za każdy nasz grzech, każdą nieprawość. Pismo mówi: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. (Rzymian 3:23-25) 

Gdy umrzemy odrzucając zbawienie przez wiarę, będziemy musieli stanąć twarzą w twarz ze świętym i sprawiedliwym Bogiem, który nie odwołalnie nas potępi. Nie musi być to jednak naszym przeznaczeniem, przez Chrystusa możemy dostąpić odpuszczenia grzechów i mieć pewność wiecznego życia. Nie lekceważ swojej przyszłości wcześniej czy później staniesz przed prawdziwym, potężnym Bogiem, który dzisiaj wzywa teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia,  dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych. Dz. Ap. 17:30-31. Tym Człowiekiem jest Jezus Chrystus. Upewnij się że wiesz dokąd zmierzasz.